دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
معرفی

مشخصات فردی

نام : کیهان   برزگر

پست الکترونیکی : k-barzegar@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : روابط بین الملل

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضوومدیرگروه علوم سیاسی وروابط بین الملل (ارشدودکتری)

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1382/11/15

کیهان برزگر

محل خدمت:   دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مرتبه علمی : استادیار

^